Thứ năm, 20 Tháng 1 2022 - Đăng nhập

Các biểu mẫu văn bản AIE

 

1. Mẫu biên bản nghiệm thu

Bao gồm các Biên bản nghiệm thu khối lượng, Biên bản nghiệm thu hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng

Tải về