Thứ ba, 07 Tháng 12 2021 - Đăng nhập

TCVN 5942-95 Tiêu chuẩn chất lượng nước mặt

Chất lượng nước - Tiêu chuẩn chất lượng nước mặt 
(TCVN 5942-95)

Water quality - Surface water quality standard.

1 Phạm vi áp dụng.

1.1     Tiêu chuẩn này quy định giới hạn các thông số và nồng độ cho phép của các chất ô nhiễm trong nước mặt.

1.2     Tiêu chuẩn này áp dụng để đánh giá mức độ ô nhiễm của một nguồn nước mặt.

2          Giá trị giới hạn.

2.1     Danh mục các thông số, chất ô nhiễm và mức giới hạn cho phép trong nước mặt nêu trong bảng.

2.2     Phương pháp lấy mẫu, phân tích, tính toán xác định từng thông số và nồng độ cụ thể được quy định trong các TCVN tương ứng.

Giá trị giới hạn cho phép của các thông số và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mặt

TT

1

Thông số

pH

Đơn vị

-

Giá trị giới hạn

A

6 đến 8,5

B

5,5 đến 9

2

BOD5 (200C)

mg/l

< 4

< 25

3

COD

mg/l

< 10

< 35

4

Oxy hoà tan

mg/l

³ 6

³ 2

5

Chất rắn lơ lửng

mg/l

20

80

6

Asen

mg/l

0,05

0,1

7

Bari

mg/l

1

4

8

Cadimi

mg/l

0,01

0,02

9

Chì

mg/l

0,05

0,1

10

Crom (VI)

mg/l

0,05

0,05

11

Crom (III)

mg/l

0,1

1

12

Đồng

mg/l

0,1

1

13

Kẽm

mg/l

1

2

14

Mangan

mg/l

0,1

0,8

15

Niken

mg/l

0,1

1

16

Sắt

mg/l

1

2

17

Thuỷ ngân

mg/l

0,001

0,002

18

Thiếc

mg/l

1

2

19

Amoniac ( tính theo N)

mg/l

0,05

1

20

Florua

mg/l

1

1,5

21

Nitrat ( tính theo N)

mg/l

10

15

22

Nitrit ( tính theo N)

mg/l

0,01

0,05

23

Xianua

mg/l

0,01

0,05

24

Phenola (tổng số)

mg/l

0,001

0,02

25

Dầu, mỡ

mg/l

không

0,3

26

Chất tẩy rửa

mg/l

0,5

0,5

27

Coliform

MPN/100 ml

5000

10 000

28

Tổng hoá chất bảo vệ thực vật (trừ DDT)

mg/l

0,15

0,15

29

DDT

mg/l

0,01

0,01

30

Tổng hoạt độ phóng xạ a

Bq/l

0,1

0,1

31

Tổng hoạt độ phóng xạ b

Bq/l

1,0

1,0

Chú thích:

- Cột A áp dụng đối với nước mặt có thể dùng làm nguồn cấp nước sinh hoạt ( nhưng phải qua quá trình xử lý theo quy định).

-Cột B áp dụng đối với nước mặt dùng cho các mục đích khác. Nước dùng cho nông nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản có quy định riêng.