Thứ ba, 07 Tháng 12 2021 - Đăng nhập

TCVN 5943-95 Tiêu chuẩn nước biển ven bờ

Chất lượng nước - Tiêu chuẩn chất lượng nước biển ven bờ.

(TCVN 5943-1995)

Water quality  - Coastal water quality standard.


1        Phạm vi ứng dụng.

1.1      Tiêu chuẩn này quy định giới hạn các thông số và nồng độ cho phép của các chất ô nhiễm trong nước biển ven bờ.

1.2      Tiêu chuẩn này áp dụng để đánh giá chất lượng của một vùng nước biển ven bờ.

2     Giá trị giới hạn.

2.1    Danh mục các thông số, chất ô nhiễm và mức giới hạn cho phép trong nước biển ven bờ  được nêu ra trong bảng.

2.2        Phương pháp lấy mẫu, phân tích, tính toán, xác định từng thông số và nồng độ cụ thể được quy định trong các TCVN tương ứng.

Giá trị giới hạn cho phép của các thông số và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước biển ven bờ.

TT

Thông số

Đơn vị

Giá trị giới hạn

Bãi tắm

Nuôi thuỷ sản

Các nơi khác

1

Nhiệt độ

0C

30

-

-

2

Mùi

 

Không khó chịu

-

-

3

pH

 

6,5 đến 8,5

6,5 đến 8,5

6,5 đến 8,5

4

Oxy hoà tan

mg/l

³ 4

³ 5

³ 4

5

BOD5 (200c)

mg/l

< 20

< 10

< 20

6

Chất rắn lơ lửng

mg/l

25

50

200

7

Asen

mg/l

0,05

0,01

0,05

8

Amoniac (tính theo N)

mg/l

0,1

0,5

0,5

9

Cadimi

mg/l

0,005

0,005

0,01

10

Chì

mg/l

0,1

0,05

0,1

11

Crom (VI)

mg/l

0,05

0,05

0,05

12

Crom (III)

mg/l

0,1

0,1

0,2

13

Clo

mg/l

-

0,01

-

`14

Đồng

mg/l

0,02

0,01

0,02

15

Florua

mg/l

1,5

1,5

1,5

16

Kẽm

mg/l

0,1

0,01

0,1

17

Mangan

mg/l

0,1

0,1

0,1

18

Sắt

mg/l

0,1

0,1

0,3

19

Thuỷ ngân

mg/l

0,005

0,005

0,01

20

Sunlfua

mg/l

0,01

0,005

0,01

21

Xianua

mg/l

0,01

0,01

0,02

22

Phenol tổng số

mg/l

0,001

0,001

0,002

23

Váng dầu mỡ

mg/l

Không

Không

0,3

24

 Nhũ dầu mỡ

mg/l

2

1

5

25

Tổng hoá chất bảo vệ thực vật

mg/l

0,05

0,01

0,05

26

Coliform

MPN/100 ml

1000

1000

 1000