Thứ năm, 20 Tháng 1 2022 - Đăng nhập
KIẾN THỨC

Qui chuẩn Việt Nam 19:2009/BTNMT

Qui chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ

QCVN 19:2009/BTNMT

Đọc thêm...

 

Qui chuẩn Việt Nam 14:2008/BTNMT

Qui chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt

QCVN 14:2008/BTNMT

Đọc thêm...

 
 

Qui chuẩn Việt Nam 24:2009/BTNMT

Qui chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp

QCVN 24:2009/BTNMT

Đọc thêm...

 
 

TCVN 5942-95 Tiêu chuẩn chất lượng nước mặt

Chất lượng nước - Tiêu chuẩn chất lượng nước mặt 
(TCVN 5942-95)

Water quality - Surface water quality standard.

Đọc thêm...

 
 

TCVN 5943-95 Tiêu chuẩn nước biển ven bờ

Chất lượng nước - Tiêu chuẩn chất lượng nước biển ven bờ.

(TCVN 5943-1995)

Water quality  - Coastal water quality standard.

Đọc thêm...

 
 

Trang 1 trong tổng số 3