Thứ tư, 08 Tháng 4 2020 - Đăng nhập

ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ LÒ Ủ THÉP

alt


Hình ảnh: Lò ủ thép & Lò nhiệt luyện thép

Sản phẩm: Phần mềm điều khiển nhiệt độ lò

Mô tả : Điều khiển, giám sát, lập & in báo cáo, lưu số liệu hệ thống điều khiển lò ủ thép và lò nhiệt luyện. Nhiệt độ lò cao nhất là 1700 oC.

 

alt